جستجوی پیشرفته

گروه محصولات اکسیژن رسان پوست 

گروه محصولات اکسیژن رسان پوست

نه تنها بدن ما برای زنده بودن نیاز به اکسیژن دارد بلکه پوست ، نیز برای آنکه قوی و سالم بماند و همچنبن برای آنکه بتواند با عوامل مخرب محیطی مقابله کند نیاز به اکسیژن دارد.هدف اصلی از فرموله نمودن این محصول برای رساندن اکسیژن به پوست و کمک به تنفس پوست می باشد که باعث تمیز شدن پوست از مواد مضر ،نرم شدن پوست از مواد مضر ، نرم شدن پوست و کمک به رشد طبیعی سلولهای اپیدرم می نماید و در نتیجه پوست را در بهترین حالت طبیعی آن حفظ مینماید.