برنزه کننده CENTURIA

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

ترکیبی درخشان از Nelumbo nucifera و Cranberry

به پوست شما یک رنگ برنزه درخشان و زیبا ارائه می دهد.

ترکیب شده با عصاره های اسرار آمیز توت و انار

مــزایا
مــعایب